Czym jest egzamin zawodowy?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest to zewnętrzny egzamin państwowy przeprowadzany w Polsce od 2004 r. przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych. ​

Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów: pisemnego oraz praktycznego.

Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający. Ma formę testu​.​

Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu

kwalifikacji w danym zawodzie.

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:

Absolwent, który zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dumnie wpierane przez WordPress
Autor: Sebastian Wikiera