Lekcja trzecia

Lekcja odbyła się dnia 29.02.2016r.

Zad 1) Napisz program w języku C, który będzie zamieniał ocenę wczytaną jako liczba na postać słowną.
W przypadku podania błędnej oceny wyświetli stosowny komunikat.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
main()
{
int ocena;
printf(“Podaj ocene – postac cyfry: n”);
scanf(“%d”,&ocena);
if (ocena == 1) printf (“Niedostateczny.n”);
else
if (ocena == 2) printf (“Dopuszczajacy.n”);
else
if (ocena == 3) printf (“Dostateczny.n”);
else
if (ocena == 4) printf (“Dobry.n”);
else
if (ocena == 5) printf (“Bardzo dobry.n”);
else
if (ocena == 6) printf (“Celujacy.n”);
else
printf(“Nie ma takiej oceny.n”);
while (!kbhit());
}

Działanie:

Liczba1
Liczba2

Zad 2) Napisz program w języku C, który będzie wyznaczał odległość między dwoma punktami na płaszczyźnie.

Odległość między dwoma punktami:

Odl

Wykonanie:

#include<stdio.h>
main()
{
float xa,ya,xb,yb,odleglosc;
printf(“Podaj wspolrzedna xa: n”);
scanf(“%f”,&xa);
printf(“Podaj wspolrzedna ya: n”);
scanf(“%f”,&ya);
printf(“Podaj wspolrzedna xb: n”);
scanf(“%f”,&xb);
printf(“Podaj wspolrzedna yb: n”);
scanf(“%f”,&yb);
odleglosc=sqrt(pow((xb-xa),2)+pow((yb-ya),2));
printf(“Odleglosc miedzy punktami a i b wynosi: %0.2f n”,odleglosc);
while (!kbhit());
}

Działanie:

Odl_rozwiazanie

Zad 3) Napisz program w języku C, który będzie realizował podstawowe operacje matematyczne (+, -, *, /) na dwóch liczbach rzeczywistych. W przypadku realizacji operacji dzielenia przez zero zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Wykonanie:

#include<stdio.h>
main()
{
float a,b,wynik;
char dzialanie;
printf(“Podaj a: n”);
scanf(“%f”,&a);
printf(“Podaj b: n”);
scanf(“%f”,&b);
printf(“Podaj dzialanie matematyczne: + – * / n”);
scanf(“%s”,&dzialanie);
if(dzialanie ==’+’)
{
wynik=a+b;
printf(“Suma liczb to: %0.2f n”,wynik);
}
else
if(dzialanie ==’-‘)
{
wynik=a-b;
printf(“Roznica liczb to: %0.2f n”,wynik);
}
else
if(dzialanie ==’*’)
{
wynik=a*b;
printf(“Iloczyn liczb to: %0.2f n”,wynik);
}
else
if(dzialanie ==’/’)
if (b==0) printf(“Nie dzielimy przez zero. n”);
else
{
wynik=a/b;
printf(“Iloraz liczb to: %0.2f n”,wynik);
}
while (!kbhit());
}

Działanie:

Calc1
Calc2

Zad 4) Napisz program w języku C, który będzie badał, czy punkt o zadanych współrzędnych będzie należał do brzegu, wnętrza czy zewnętrza okręgu.

  1.  oznaczenia: a,b – współrzędne punktu, x,y – współrzędne środka okręgu, r – promień okręgu
  2.  (x-a)2+(y-b)2 = r2 – punkt należy do brzegu okręgu
  3.  (x-a)2+(y-b)2 < r2 – punkt należy do wnętrza okręgu
  4.  (x-a)2+(y-b)2 > r2 – punkt należy do zewnętrza okręgu

Wykonanie:

#include<stdio.h>
main()
{
float x,y,r,a,b;
printf(“Podaj wspolrzedna srodka okregu x: n”);
scanf(“%f”,&x);
printf(“Podaj wspolrzedna srodka okregu y: n”);
scanf(“%f”,&y);
printf(“Podaj promien okregu r: n”);
scanf(“%f”,&r);
printf(“Podaj wspolrzedna punktu a: n”);
scanf(“%f”,&a);
printf(“Podaj wspolrzedna punktu b: n”);
scanf(“%f”,&b);
if(pow((x-a),2)+pow((y-b),2)==pow(r,2))
printf(“Punkt nalezy do brzegu okregu. n”);
else
if(pow((x-a),2)+pow((y-b),2)<pow(r,2))
printf(“Punkt nalezy do wnetrza okregu. n”);
else
if(pow((x-a),2)+pow((y-b),2)>pow(r,2))
printf(“Punkt nalezy do zewnetrza okregu. n”);
while (!kbhit());
}

Działanie:

Pkol1
Pkol2
Pkol3

Dodaj komentarz