Math – PHP

W tym artykule przedstawię różne użyteczne funkcje matematyczne w PHP.

abs

Funkcja ta służy do obliczenia wartości bezwzględnej z podanego argumentu.

Przykład użycia: abs(-10) - zwraca wartość 10

pow

Funkcja ta służy do obliczenia określonej potęgi z określonej liczby.

Przykład użycia: pow(2, 10) - zwraca wartość 1024, czyli 2 do potęgi 10

sqrt

Funkcja ta służy do obliczenia pierwiastka kwadratowego z określonej liczby.

Przykład użycia: sqrt(16) - zwraca wartość 4

round

Funkcja ta służy do zaokrąglenia podanej liczby zgodnie z zasadami matematyki.

Przykład użycia:
round(0.4) - zwraca wartość 0
round(0.5) - zwraca wartość 1

W tej funkcji można zastosować drugi argument, który będzie określał zaokrąglanie do konkretnej cyfry po przecinku.

Przykład użycia:
round(1.234, 2) - zwraca wartość 1.23

floor

Funkcja ta służy do zaokrąglenia podanej liczby w dół.

Przykład użycia:
floor(0.4) - zwraca wartość 0
floor(0.5) - zwraca wartość 0

ceil

Funkcja ta służy do zaokrąglenia podanej liczby w górę.

Przykład użycia:
ceil(0.01) - zwraca wartość 1
ceil(0.9) - zwraca wartość 1

rand

Funkcja ta służy do generowania liczb pseudolosowych z podanego przedziału.

Przykład użycia:
rand(0, 10) - zwraca losową wartość z przedziału <0, 10>

min

Funkcja ta służy do znalezienia najmniejszej wartości z podanych liczb, bądź tablicy.

Przykład użycia:
min(0, 1, 5, 7) - zwraca wartość 0

$tablica = [10, 2, 5, 4];
min($tablica)
- zwraca wartość 2

max

Funkcja ta służy do znalezienia największej wartości z podanych liczb, bądź tablicy.

Przykład użycia:
max(0, 1, 5, 7) - zwraca wartość 7

$tablica = [10, 2, 5, 4];
max($tablica)
- zwraca wartość 10

intdiv

Funkcja ta służy do dzielenia całkowitego dwóch liczb.

Przykład użycia:
intdiv(7, 3) - zwraca wartość 2

Dodaj komentarz