MySql: Funkcje agregujące

Dane można podsumować wykorzystując funkcje agregujące, do których zaliczają się:

  • zliczanie (COUNT())-pozwala na znalezienie liczby wystąpień.
  • sumowanie (SUM())-umożliwia wyliczenie sumy elementów.
  • obliczanie średniej (AVG())-pozwala na wyliczenie średniej.
  • wyznaczanie maksimum (MAX())-umożliwia znalezienie maksymalnej wartości w zbiorze.
  • wyznaczanie minimum (MIN())-umożliwia znaleznie miniminalnej wartości w zbiorze.

Każda z funkcji posiada jeden parametr, będący wyrażeniem dającym nam wartości do obliczeń.

W przypadku funkcji AVG i SUM wyrażenie musi dostarczać wartości liczbowe, pozostałe funkcje agregujące przyjmują wartości dowolnego typu podstawowego.

Przed wyrażeniem można umieścić słowo kluczowe DISTINCT i do obliczeń zostaną wzięte wartości bez powtórzeń. Umieszczenie w wywołaniu funkcji słowa ALL powoduje, że do obliczeń są wzięte wszystkie wartości.

 Funkcja COUNT zwróci liczbę niepustych wartości. Jeśli w wywołaniu funkcji wyrażenie zastąpimy gwiazdką (*), to zostanie policzona liczba rekordów należących do grupy.

Pozostałe funkcje agregujące również pomijają przy obliczeniach wartości puste, więc nie ma konieczności stosowania mechanizmów wykluczających wartości puste.

Dodaj komentarz