Podstawowe polecenia MYSQL

 MySQL rozwijany jest przez firmę Oracle. Wolnodostępny system zarządzania relacyjnymi bazami danych.

images

Na początek przypomnijmy sobie najważniejsze elementy bazy danych:

Baza danych to uporządkowany zbiór danych określonej dziedziny tematycznej zorganizowany w sposób ułatwiający dostęp do danych.

Rekord to inaczej krotka, wiersz. Jest to zestaw danych określający pojedynczy obiekt.

Pole rekordu to inaczej atrybut, kolumna. Jest to element składowy opatrzony nazwą z danymi.

Tabela to zbiór powiązanych ze sobą danych; układ krotek i atrybutów; identyfikowana przez nazwę.

Klucz podstawowy minimalna kombinacja pól identyfikująca każdy rekord jednoznacznie, nie może być pusty!!!

Klucz obcy jedno lub więcej pól tabeli, które odwołują się do pola/pól klucza podstawowego w innej tabeli, pokazuje w jaki sposób tabele są powiązane.

Klucz sztuczny pole z unikatowym numerem identyfikacyjnym nadawany sztucznie obiektom.

Relacja to zdefiniowane logiczne połączenie między tabelami.

image2mysql-1

A oto podstawowe warte zapamiętania komendy MySQL:

Komenda Opis
show databases; Pokaż dostępne bazy danych
use nazwa_tabeli; Zmiana bazy danych, do której będą kierowane zapytania
show tables; Pokaż tabele
create table nazwa(…); Tworzenie tabeli
explain/describe nazwa_tabeli; Wyświetlanie właściwości tabeli
select * from nazwa_tabeli; Wyświetlenie wszystkich kolumn
select nazwy_kolumn; Wyświetlenie wybranych kolumn
show grants; Pokazuje uprawnienia bieżącego użytkownika
show grants for nazwa_konta; Pokazuje uprawnienia dla danego konta
insert into nazwa_tabeli values(..); Dołączanie rekordów
delete from pracownik where nazwa_kolumny = 2; Usuwanie rekordu, gdzie dana kolumna ma nr 2
delete from nazwa_tabeli; Usuwanie wszystkich rekordów z tabeli
drop table/database nazwa_; Usuwanie tabeli lub bazy danych
foreign key*** (pole_tab1) references (tab2)(pole_tab2);  Tworzenie klucza obcego i relacji


Tworzenie tabeli wygląda następująco:

create table nazwa_tabeli

(

nazwa_kolumny typ_danych not null* primary key**,

nazwa_kolumny2 typ_danych not null* primary key**,

….

);

UWAGA! każdy “wiersz” kolumny kończymy przecinkiem, co program rozumie jako “koniec kolumny pierwszej, idziemy do następnej”.

*not null- oznacza wartość wymaganą

**primary key- dodajemy do pola, które ma pełnić rolę klucza podstawowego

*** foreign key- dodajemy do pola, które ma pełnić rolę klucza obcego

 

Dodaj komentarz