Python tutorial #1 – Operacje wejścia/wyjścia, zmienne

Naukę programowania w praktycznie każdym języku należy zacząć od podstawowych operacji wejścia/wyjścia oraz zmiennych.

No dobrze, ale co to takiego?

Są to operacje, które pozwalają komputerowi komunikować się z użytkownikiem, a użytkownikowi - z komputerem. Komputer wyświetli użytkownikowi potrzebne informacje, a użytkownik poda komputerowi wymagane dane.

print

W języku Python funkcją służącą do wyświetlania danych jest print(). W nawiasie podajemy dane, które chcemy wyświetlić. Tekst należy umieścić w cudzyłowie bądź apostrofie (w Pythonie nie ma to różnicy), liczby wpisujemy normalnie.

Wypisanie tekstu na ekran
print("Witaj świecie")
Funkcja może przyjąć wiele argumentów (będziemy się o nich uczyć przy okazji funkcji), tzn. można podać jej wiele wartości rozdzielonych przecinkiem (wartości te rozdzielane są automatycznie spacją)
print("Ala", "ma", "kota")
Możemy też wpisać działania matemtyczne
print(3 + 10)
Jeżeli wpiszemy je w cudzysłowie, to, zamiast wyniku, otrzymamy je jako tekst
print("3 + 10")

input oraz zmienne

Aby uwtorzyć zmienną, należy nadać jej nazwę, użyć operatora przypisania (=) i wpisać jej wartość
zmienna = 1
Możemy wczytać wartość zmiennej od użytkownika, korzystając z funkcji input Tak stworzoną zmienną możemy już dowolnie używać w funkcji print
print("Wartość zmiennej wynosi:", zmienna) 
Warto tutaj zwrócić uwagę, że jeżeli wpiszemy nazwę zmiennej w cudzysłowie, to wyświetli nam się ona po prostu jako tekst (sama nazwa zmiennej), a nie jej wartość
print("zmienna")
Jeżeli na wczytanej od użytkownika zmiennej chcemy wykonywać operacje matematyczne (dodawanie, odejmowanie itp.), to musimy zmienić jej typ danych
zmienna = input("Podaj liczbę:")
zmienna = int(zmienna)

print(zmienna * 2)
Po zdefiniowaniu zmiennej możemy edytować jej wartość. Należy pamiętać o tym, że jeśli to zrobimy, to poprzednia wartość zmiennej zostanie usunięta.
W tym przykładzie została zdefiniowana zmienna x. Pierwszy print wypisze liczbę 10. Trzecia linia kasuje tę wartość zmiennej i ustawia ją na 3. Zatem drugi print wypisze liczbę 3.
x = 10 
print(x)
x = 3
print(x) 

Dodaj komentarz