Python tutorial #2 – Więcej o zmiennych, typy danych

Zmienne, jak sama ich nazwa sugeruje, mogą być zmieniane w trakcie działania programu. W języku Python zmienne mogą zmieniać nawet typ danych.
Jak pamiętamy z poprzedniej lekcji, aby uwtworzyć zmienną, wystarczy użyć jej nazwy, operatora przypisania (=), a potem nadać jej wartość. Należy tutaj mieć na uwadze to, że nazwa zmiennej nie może być żadnym ze słów kluczowych, nie może też rozpoczynać się od cyfry, a wielkość liter ma znaczenie.
Zalecane nazewnictwo zmiennych w Pythonie:
  1. Nazwa zmiennej powinna być zapisana małymi literami
  2. Jeżeli nazwa zmiennej składa się z kilku wyrazów, powinny one być rozdzielone znakiem podkreślenia (_)

Zmienne w praktyce

x = 10 # zdefiniowanie zmiennej x z nadaniem jej wartości początkowej 10
print(x) # tutaj zostanie wypisana wartość 10

x = 3 # od tej chwili x ma wartość 3, 10 zostało usunięte

print(x) # zostanie wypisana wartość 3

# możemy też zmianiać wartość zmiennej w zależności od jej aktualnej wartości
x = x + 4 # w zmiennej x do tej pory była wartość 3, więc jej akutalna 
wartość to 3 + 4, czyli 7

# takie działanie możemy napisać w krótszej wersji
x += 4 # działa to dokładnie tak samo, jak poprzednia linia kodu

# można stosować inne operatory, np.:
x = x * 5 # wartość x zostaje zwiększona 5-krotnie

# co oczywiście można napisać skrótem:
x *= 5 # działa dokładnie tak samo

Podstawowe typy danych

W tym miejscu omówimy 4 różne typy danych
  1. int - skrót od słowa integer, czyli liczba całkowita. Są to takie wartości jak 4, 1, -10 itd.
  2. float - liczby rzeczywiste, np. 3.14, -30.2, 111.11 (warto tu zaznaczyć, że stosujemy w nich kropkę, a nie przecinek)
  3. str - skrót od słowa string, czyli tekst. Zawsze jest on zapisywany w cudzłowie, lub apostrofie (w Pythonie nie ma to znaczenia), np. "Ala ma kota", "kot ma Alę"
  4. bool - skrót od słowa boolean, są to wartości prawda/fałsz. Szerzej powiemy o nich na następnej lekcji.

Konwersja danych

Znając typy danych wymienione wyżej, możemy zacząć konwertować je z jednego, do drugiego.
# tutaj zmienna x jest typu str, ponieważ jej wartość jest tekstem (jest umieszczona w cudzyłoswie)
x = "4"

# w tym miejscu do zmiennej przypisujemy jej wcześniejszą wartość przekonwertowaną na int więc jest to liczba całkowita
x = int(x)

# działa to też w drugą stronę - x jest teraz znowu tekstem
x = str(1)

# ta i wcześniejsza linijka mają taki sam efekt
x = "1"

# możemy to samo zrobić z floatem
x = "2.35"
# x teraz będzie typu rzeczywistego
x = float(x)

Dodaj komentarz