Python tutorial #5 – Pętle

Kolejnym, niezbędnym narzędziem pracy programisty są pętle. Służą one do wielokrotnego wykonywania danego bloku kodu.


Rodzaje pętli

W Pythonie rozróżniamy 2 rodzaje pętli:
 • for - pętla służąca zwykle do wykonywania danych operacji określoną liczbę razy. Może służyć także do przechodzenia przez różne typy danych, np. listy.
 • while - pętla służąca do wykonywania danych operacji, dopóki podany warunek jest spełniony.

Z czym to się je?

# standardowa pętla for, która wypisuje "a" dziesięciokrotnie
for i in range(10):
	print("a")
Podczas korzystania z tej pętli korzystamy ze zmiennej pomocniczej (w tym przkładzie i). Możemy tej zminnej nie definiować, jeżeli nie będziemy korzystać z jej wartości - zamaist nazwy używamy wówczas znaku podłogi (_). Jest to zaprezentowane w przykładzie poniżej.

Kiedy chcemy użyć pętli for do wypisania liczb określonej liczby razy (stałej liczby, np. 10 tak jak tutaj, bądź wartości zmiennej, np. x) używamy range. Możemy tutaj podać od jednego do trzech argumentów:
 • Jeden arugment
  1. Ten argument jest wówczas liczbą określającą to, ile razy wykona się nasza pętla
 • Dwa argumenty
  1. argument określa wartość początkową dla naszej pomocniczej zmiennej i
  2. argument określa wartość, do której zmienna i będzie się zbliżać, ale jej nie osiągnie (zobacz przykład poniżej)
 • Trzy argumenty
  1. argument określa wartość początkową dla naszej pomocniczej zmiennej i
  2. argument określa wartość, do której zmienna i będzie się zbliżać, ale jej nie osiągnie
  3. argument określa wartość, o którą będzie się zmieniać nasza pomocnicza zmienna z każdym przejściem pętli (domyślnie 1)
# wypisanie liczb od 0 do 9
for i in range(10):
	print(i)

# wypisanie liczb z przedziału od 2 do 8 (8 nie wlicza się już do wypisanych liczb)
for i in range(2, 8):
	print(i)

# wypisywanie liczb z przedziału od 3 do 15, zwiększając o 4 z każdym przejściem
for i in range(3, 15, 4):
	print(i)


# prawidłowy przykład wykorzystania pętli for, w której nie potrzebujemy zmiennej pomocniczej (przykład 1. na początku artykułu był napisany dla jasnego przesłania składni)
for _ in range(5):
	print("Wykonuję się!")
Pętla while do swojego działania potrzebuje warunku, o którym uczyliśmy się w poprzednich lekcjach. W tym przykładzie zaprezentowane jest użycie pętli while do wypisania liczb od 0 do 5 (bez 5).
# standardowa pętla while
x = 0
while x < 5:
	print(x)
	x += 1

Dodaj komentarz